موارد عدم پذیرش

تعداد بازدید:۱۰۸۰

• شرکت‎‏ها و هسته‌هاى مشاوره‌اى و آموزشى
• شرکت‎‏ها و هسته‌هاى فعال در حوزه‌هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات
• شرکت‏‎ها و هسته‌هایى که ایده محورى آنها صرفا راه‌اندازى یک پایگاه اینترنتى است.
• شرکت‏‎هاو هسته‌هایى که درمرحله فروش محصول بوده ومى‌خواهندکارصرفا بازرگانى نمایند.
• شرکت‎‏ها و هسته‌هایى که در مراحل اولیه طراحى مفهومى محصول باشند.
• شرکت‎‏ها و هسته‌هایى که ایده محورى یا محصول نهایى آنها، کلى، مبهم و نامشخص باشد.
• شرکت‎‏هاى و هسته‌هایى که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ۲ نفر کارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ایده محورى باشند.

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۳۹۷