نحوه جذب و استقرار

تعداد بازدید:۱۳۲۱

• مطالعه دقیق شرایط پذیرش و در صورت احراز شرایط، آماده کردن اطلاعات مربوط به گروه کارى، ایده محورى و اطلاعات شرکت
• تکمیل و ارسال فرم تقاضای پذیرش توسط متقاضی به مرکز رشد
• برگزارى جلسه معارفه جهت آشنایى با ایده محورى و گروه کارى
• ارایه طرح کسب و کار توسط متقاضى
• ارزیابى طرح کسب و کار توسط کمیته پذیرش مرکز رشد
• رفع نواقص احتمالى طرح کسب و کار توسط متقاضى
• برگزارى جلسه دفاع از ایده محورى و طرح کسب و کار
• بررسی و اتخاذ تصمیم از سوی مرکز رشد در مورد پذیرش و چگونگی ورود متقاضی
• اختصاص اعتبار لازم برای استقرار متقاضی و تعریف خدمات قابل ارائه از محل بودجه مرکز رشد در صورت پذیرش
• استقرار متقاضی در مرکز رشد پس از امضای قرار داد و آغاز فعالیت بر اساس برنامه مالی و زمانی خود
• ارزیابی مداوم پیشرفت فعالیت‏‎ها و پروژه‏‎ها بر اساس آیین‏نامه و دستورالعمل‏‎های مرکز.

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۳۹۷